تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل دارای کتابخانه تخصصی و سایت اینترنت می باشد که دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند جهت استفاده از اینترنت و مطالعه مراجعه کنند.

رشته های کارشناسی ارشد در این دانشگاه به شرح زیر می باشد:

ردیف

نام رشته

نام مدیر گروه

شماره تلفن

1

روانشناسی بالینی و عمومي

خانم دكتر عذرا غفاري

33729820-33728020

2

زبان انگلیسی

دکتر عسگر محمودي

33729820-33728020

3

زبان و ادبیات فارسی

خانم دكتر فاطمه شيخلوند

33729820-33728020

4

شیمی در گرايشهاي مختلف

دکتر محمدحسين نصيرتبريزي

33729820-33728020

5

جغرافیا در گرايشهاي مختلف

دکتر محمد تقی معصومی

33729820-33728020

6

حقوق خصوصي

 

دكتر عليرضا لطفي 33729820-33728020

7

 

حقوق  جزا و جرم شناسي دكتر محمد رضايي 33729820-33728020

8

فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قرآن وحديث

دکتر جواد واحدیزاده

33729820-33728020

9

مهندسی برق- قدرت

دکتر عارف جليلي ايراني

33729820-33728020

10

آلودگی های محیط زیست و علوم محيط زيست

خانم دکتر فاطمه ناصحي

33729820-33728020

11

مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات، بيوتكنولوژي، 

دکتر علی اکبر ایمانی

33729820-33728020

 

 

 

 

 

 

 

مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر علی اکبر ایمانی

7729820-7728020

براي اطلاع از برنامه حضور و كلاسي مديران گروه به محل اتاق مديران محترم گروه مراجعه فرمائيد.

 

 

نوشته شده توسط اداره تحصیلات تکمیلی  | لینک ثابت |