تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل دارای کتابخانه تخصصی و سایت اینترنت می باشد که دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند جهت استفاده از اینترنت و مطالعه مراجعه کنند.

رشته های کارشناسی ارشد در این دانشگاه به شرح زیر می باشد:

ردیف

نام رشته

نام مدیر گروه

شماره تلفن

1

روانشناسی بالینی

دکتر توکل موسی زاده

7729820-7728020

2

زبان انگلیسی

دکتر مهران داوری بینا

7729820-7728020

3

زبان و ادبیات فارسی

دکتر ابراهیم دانش

7729820-7728020

4

شیمی آلی

دکتر خدادادی

7729820-7728020

5

شیمی تجزیه

دکتر خدادادی

7729820-7728020

6

شیمی فیزیک

دکتر خدادادی

7729820-7728020

7

شیمی معدنی

دکتر خدادادی

7729820-7728020

8

شیمی کاربردی

دکتر خدادادی

7729820-7728020

9

جغرافیای پزشکی

دکتر محمد تقی معصومی

7729820-7728020

10

جغرافیای طبیعی آب و هواشناسی

دکتر محمد تقی معصومی

7729820-7728020

11

جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی

دکتر محمد تقی معصومی

7729820-7728020

12

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر جاهد

7729820-7728020

13

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر جواد واحدیزاده

7729820-7728020

14

مهندسی برق- قدرت

دکتر یاوریان

7729820-7728020

15

مهندسی محیط زیست آلودگی های محیط زیست

دکتر ابراهیم فتائی

7729820-7728020

16

مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات

دکتر علی اکبر ایمانی

7729820-7728020

 

مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر ابراهیم فتائی

7729820-7728020

براي اطلاع از برنامه حضور و كلاسي مديران گروه به محل اتاق مديران محترم گروه مراجعه فرمائيد.


نوشته شده توسط اداره تحصیلات تکمیلی  | لینک ثابت |