تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل دارای کتابخانه تخصصی و سایت اینترنت می باشد که دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند جهت استفاده از اینترنت و مطالعه مراجعه کنند.

رشته های کارشناسی ارشد در این دانشگاه به شرح زیر می باشد:

ردیف

نام رشته

نام مدیر گروه

شماره تلفن

1

روانشناسی بالینی

دکتر توکل موسی زاده

7729820-7728020

2

زبان انگلیسی

دکترمحمودی

33728020

3

زبان و ادبیات فارسی

دکتر ابراهیم دانش

7729820-7728020

4

شیمی آلی

دکترنصیرتبیری

33728020

5

شیمی تجزیه

دکترنصیرتبیری

33728020

6

شیمی فیزیک

دکترنصیرتبیری

33728020

7

شیمی معدنی

دکترنصیرتبیری

33728020

8

شیمی کاربردی

دکترنصیرتبریزی 33728020

9

جغرافیای پزشکی

دکتر محمد تقی معصومی

7729820-7728020

10

جغرافیای طبیعی آب و هواشناسی

دکتر محمد تقی معصومی

7729820-7728020

11

جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی

دکتر محمد تقی معصومی

7729820-7728020

12

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر رضایی

7729820-7728020

13

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر جواد رضایی

7729820-7728020

14

مهندسی برق- قدرت

دکتر یاوریان

7729820-7728020

15

مهندسی محیط زیست آلودگی های محیط زیست

دکتر ابراهیم فتائی

7729820-7728020

16

مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات

دکتر علی اکبر ایمانی

7729820-7728020

مدیر تحصیلات تکمیلی دکتر غلی اکبرایمانی
     

براي اطلاع از برنامه حضور و كلاسي مديران گروه به محل اتاق مديران محترم گروه مراجعه فرمائيد.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان 1390ساعت 1:24  توسط اداره تحصیلات تکمیلی  |